Welkom bij de site van Bijbelgelovende Baptisten Gemeente te Noordhorn

Voor het laatst bijgewerkt op 02-12-2018  NIEUW  FRYSK! nieuw

 

 

Vanwege nieuwe regels door de overheid is er een nieuwe website in de maak.

De exacte gegevens hebben we nog niet.

Mocht deze site offline gaan dan zijn we tzt vindbaar onder

Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn.Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. Johannes 17:17

 

Bijbelgelovende Baptisten Gemeente

Noordhorn

 

 

Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat,
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften;
5 En dat Hij is van C
éfas gezien, daarna van de twaalve.
6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen.  1 Kor.15:1-6

Er is maar 1 Evangelie:
6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van Dengene, Die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie;
7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen verkeren.
8 Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
9 Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een evangelie verkondigd buiten hetgeen gij ontvangen hebt,
die zij vervloekt.  Gal.1:6-9

 

Johannes 14: 23, 24

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

 

 

Waar staan wij voor / geloofsbelijdenis

 

 

Tenzij anders vermeld komen we samen in Noordhorn.

December:

 

Dienst: zondagmorgen 10.00 

Bidstond: maandagavond 20.00

Bijbelstudie: woensdagavond 17.00 - 19.00

 

D.V. Iedere tweede zaterdag van de maand gaan wij uit om door straatprediking het Evangelie uit te dragen.

 

Boeken en materialen die bij de Stichting Bijbelgelovende Baptisten verkrijgbaar zijn kunt u voorlopig via ons bestellen (totdat de Stichtingssite weer werkt). Boeken van oa Hills, Fuller, Riplinger, Burgeon, Vance, Ruckman en Verhoef zijn uit voorraad leverbaar.

Boekenlijst. vernieuwd op 16-02-2016

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen.
Markus 16:15.
Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der
prediking zalig te maken die geloven.  1 Korinthe 1:21.

 

 

 Leeuwarden, juli 2004

(klik op de afbeelding om een vergroting te krijgen, pdf)

 

 

Rothenburg o.d.Tauber (Dld), juli 2006

 

Hoorn, 5 maart 2011

Tijdens het straatprediken worden (Chick-)tractaten uitgedeeld.
Deze kunt u ook online lezen. Wij hebben ze voor u even op een aparte bladzijde gezet.

 

 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:
Bijbelgelovende Baptisten Gemeente : H. Thomassen, tel: 05
94 507389

Mail

 

 

Stichting Bijbelgelovende Baptisten

kunt u vinden op SV1637.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Privacy policy: Deze site maakt geen gebruik van cookies. Men laat bij bezoek enkel het IPnr. achter en er wordt bijgehouden welke pagina hoe vaak wordt bezocht (maar niet door wie).

De gemeente (het, aan deze site verbonden, mailadres) gaat niet in op verzoeken om toevoeging aan netwerken en social media.

Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn
hebben de Statenvertaling 1637 als autoriteit