Geloofsbelijdenis van de Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn

Geloofsbelijdenis van de

Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn

 

   Wij zijn een Bijbelgelovende Baptisten Gemeente, een plaatselijke, onafhankelijke, Bijbelgelovende gemeenschap die de Bijbelse principes van een Nieuw Testamentische gemeente predikt, leert en praktiseert zoals wordt onderwezen in het woord van God.

 

De Bijbel

We geloven dat de enige, absolute, gezaghebbende regel voor geloof en praktijk het volmaakte, bewaarde woord van God is, voor Nederlandssprekenden de SV 1637, Statenbijbel

(uitgave GBS, Leerdam; 2 Tim.3:16, Psalm 12:7-8).

 

Godheid

We geloven dat dat er één God is, die eeuwig is in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest - die gelijk zijn in macht en heerlijkheid en dezelfde

 

Jezus Christus

We geloven dat Jezus Christus God is, in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn plaatsvervangende dood voor zondaars, Zijn letterlijke, lichamelijke opstanding en Zijn letterlijke lichamelijke hemelvaart en terugkeer naar deze aarde om duizend jaar te regeren (1 Tim.3:16, 1 Kor.15:3-4).

 

Goede werken

We geloven dat iedere religieuze persoon die vertrouwt op de sakramenten, de tien geboden, de kerk of zijn moraal om zich voor God te rechtvaardigen veroordeeld zal worden bij het oordeel voor de grote witte troon en verbannen wordt naar de poel des vuurs omdat hij zijn eigen gerechtigheid in plaats die van Jezus Christus heeft geloofd

(Rom.4:5,10:3-4).

 

Doop

We geloven dat de waterdoop voor de wederomgeboren gelovige dient plaats te vinden in water door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Mat.28:19).

   

Gemeente Inzettingen

Doop en avondmaal omvatten de enige twee schriftelijke inzettingen voor de gemeente, doch geen van beiden heeft reddende macht

(Luk.22:19,20).

 

Eeuwige zekerheid

   We geloven in de eeuwige zekerheid van de opnieuw geboren gelovige als onderdeel van het lichaam van de Heere Jezus Christus en we onderschrijven een lichte bedelingenleer wanneer we die verzen bespreken in het Nieuwe Testament die anders lijken te leren

(Joh.10:28, Rom.8:38-39).

 

Afscheiding

   We geloven dat Christenen moeten proberen godvruchtige levens te leiden en zich zoveel als mogelijk afscheiden van de wereld en haar verzoekingen en lusten. Dat zij elkaar dienen te bemoedigen en te dienen en vrijgevig proberen iedere Bijbelgelovige dienst te ondersteunen die actief probeert mensen tot Jezus Christus te leiden

(Rom.12:1, 1 Petrus 2:11-12).

 

Kerk en Staat

   We geloven in de absolute scheiding van kerk en staat en dat de staat niet het recht heeft enige plaatselijke gemeente te dicteren hoe zij haar diensten, samenkomsten of eigendomszaken regelt (Hand.5:29).

Iedere Christen is onderworpen aan de overheid en  dient voor haar te bidden

(Rom.13:1-7, 1 Tim.2:1-4).

 

Wederkomst van Jezus Christus

   We geloven in de onmiddelijke terugkeer van de Heere Jezus Christus naar deze aarde om Zijn “bruid” weg te voeren voordat Daniëls zeventigste week (“de Tijd van Jakobs verdukking”) begint. Dat Hij terug zal keren na de „Bruiloft van het Lam“ om over het „Huis Jakobs“ te regeren in Jeruzalem op de „Troon Davids“ (1 Thes.4:16-17, Luk.1:32-33).

 

 

De Weg tot Redding

Ieder mens dient gered te worden

   „Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een“

 (Rom.3:10).

   „Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods“

 (Rom.3:23).

 

Er is een straf op de zonde – eeuwige dood

„Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onzen Heere“ (Rom.6:23).

 „En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel“ (Heb.9:27).

 

Gods voorzorg voor uw zondige toestand – Jezus Christus

   „dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften (1 Kor.15:3-4).

   „Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren“ (Rom.5:8).

   „Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw consciëntie reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?“ (Heb.9:14).

 

U kunt gered worden – op dit moment.

   „Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid“ (Rom.10:9-10).

   „Want een iegelijk, die den naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden“ (Rom.10:13).


! U kunt bidden en de Heere vragen: “Heere Jezus Christus, wees mij zondaar genadig en red me van de hel. Met een boetvaardig hart aanvaard ik U nu als mijn persoonlijke Redder die voor mijn zonden betaald heeft met Uw kostbaar bloed".

Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn
hebben de Statenvertaling 1637 als autoriteit