De Bijbel maakt ons Bijbelgelovende Baptisten

 

De Bijbel maakt ons Bijbelgelovende Baptisten


2013 © H. P. Thomassen

 

De centrale vraag die ik met dit artikel probeer te beantwoorden is de volgende:

 

Waarom is het Baptisme (of welke naam men gebruiken wil) zo slecht terug te vinden voor een leek in de kerkgeschiedenis, dat sommigen zelfs denken dat het een obscure afsplitsing is van het Protestantisme?

Lees hier verder

Teksten om antwoorden te geven, aan mensen die uitvluchten zoeken en excuses hebben.

Teksten om antwoorden te geven, aan mensen die uitvluchten zoeken en excuses hebben.

 

Voorbeeld:

Ik ben bang dat ik het niet waar kan maken.

- Judas 24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde,

- Filippenzen 1:6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

- Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

 

Ik ben altijd al Christen geweest

- Psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

- Johannes 1: 12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

- Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.


Veel meer informatie hebben we voor u in een PDF bestand.

Klik hier voor de PDF

Echte & valse Nieuwe Testamenten

De Statenvertaling 1637 is een zogenaamde Reformatie Bijbel, net zoals de King James Bible 1611 en de Luther Bibel 1545. De tekst van het Nieuwe Testament gaat terug tot de eerste eeuw, de zogenaamde Meerderheidsteksten of Textus Receptus (99% van alle Griekse manuscripten).


Tegenwoordig gebruikt de afvallige kerk nieuwe testamenten gebaseerd op de minderheidsteksten, gecorrumpeerde teksten uit de 4e en 5e eeuw (1% van de manuscripten).

 

De hier te raadplegen bestanden zijn een King James 1611 Nieuwe Testament met daaronder vermeld waar de drie meest valse nieuwe testamenten verschillen van de Bijbel. Het gaat hier om de Vaticanus, Sinaïticus en de Alexandrinus, de manuscripten waarop de NBG '51, de NBV 2004, etc zijn gebaseerd. U kunt zo in één oogopslag zien waar de Heilige Schrift is gecorrumpeerd

klik hier

Herziene Statenvertaling (HSV 2010) satans vervalsing

De Herziene Staten Vertaling (HSV 2010): Satans

 

vervalsing

 

Door N.C.Verhoef, Ph.D.

30-11-2010

 

        Vervalsen is het namaken of goed kopiëren van iets met de bedoeling om te bedriegen. De grootste manier van bedrog en misleiding is vervalsing. De meester in het verleiden en misleiden is satan. De Heilige Schrift (de Statenvertaling 1637, uitgave GBS te Leerdam, voortaan afgekort tot SV 1637) waarschuwt in 2 Korinthe 11:14-15 voor satans misleiding: “En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.” Jesaja 14:14 openbaart zijn uiteindelijke bedrog: “…ik zal den Allerhoogste gelijk worden.”

 

        Zoals de ware Zoon van God eerst kwam om op aarde zijn geestelijke autoriteit te vestigen (Mattheüs 28:18) en, met een tussenpauze van twee millennia, daarna zijn wereldlijk, politiek gezag te verwezenlijken bij Zijn wederkomst, heeft de tegenstander hetzelfde uiteindelijke politieke doel. Hetgeen hij in de nabije toekomst voor de periode van drieënhalf jaar zal verwezenlijken, NADAT hij eerst zijn geestelijke wereldwijde heerschappij zal vestigen. Dat is slechts mogelijk door i.p.v. Gods tastbare, onfeilbare gezag sinds de 17 eeuw, in het Nederlands een alternatieve misleiding te geven.

Een van zijn grootste misleidingen is de Herziene Statenvertaling (HSV).

U kunt hier klikken om verder te lezen

Checklist vervalste Bijbels

       De in de folder genoemde Bijbels zijn gecontroleerd a.h.v.162 referenties die daaronder  worden vermeld. De moderne protestantse vertalingen laten TWEEMAAL zoveel verzen weg als de officiele „Bijbel“ van de Kerk van Rome uit de donkere Middeleeuwen (zie nr 14). De hedendaagse gehersenspoelde valselijk genaamde „wetenschap“ (zie 1 Tim.6:20, in SV 1637: ALLE nieuwe Bijbels hebben het vers veranderd!), de zgn „Alexandrijnse Cultus“ grijpt terug op een 1 % minderheidstekst waarvan de belangrijkste manuscripten uit de prullenbak van een klooster (Sinaiticus) en de bibliotheek van de mens der zonde in Rome komen (Vaticanus). Beide vervalsingen hebben de Apokriefe boeken als ONDERDEEL van de Schrift in hun manuscript staan, en de eerstgenoemde heeft ook in het Nieuwe Testament twee Apokriefe boeken  opgenomen. Dit in tegenstelling tot de basis voor de SV 1637, Engelse KJB 1611,  Duitse Luther Bijbel (1523-1545) die 99% van het manuscriptenbewijs (meer dan 5.500 manuscripten) als grondslag voor hun Nieuw Testamentische tekst heeft, de zgn, „Textus Receptus“.

       9970 Woorden zijn op 5604 plaatsen in een Textus Receptus veranderd, weggelaten of toegevoegd door de zgn. Westcott en Hort Griekse tekst. Dat vormt de grondslag voor het Nestle-Aland Grieks Nieuw Testament, wat wederom de basis vormt voor de alle moderne Nieuwe Testamenten, waaronder de oecumenische NBV 2004. Hier volgt slechts een steekproef om u een overzicht te geven. 9970 Veranderde woorden komt overeen met het hele boek Romeinen. De Nestle-Aland tekst is KORTER dan de AanvaardeTekst (Textus Receptus) in 2886 woorden, hetwelk overeenkomt met het wegnemen van de eerste en  tweede Petrus Brief uit de Bijbel. COPYRIGHT © 1997, 2004 Nico.C.Verhoef, Ph.D.

 

Deze lijst is ook op A3 formaat te bestellen: vragen@sv1637.org.

COPYRIGHT © 1997, 2004 Nico.C.Verhoef, Ph.D.

Checklist voor vervalste Bijbels

Vermissingen en Toevoegingen

VERMISSINGEN EN TOEVOEGINGEN

 
Dit is een uitwerking van teksten uit de Checklist voor vervalste Bijbels, zodat u de teksten uit de verschillende Bijbels naast elkaar kunt zien en vergelijken.

 

copyright THE EYE OPENER PUBLISHERS

P.O. Box 7944

Eugene, Oregon.U.S.A. 97401
 

Voor de Nederlandse Bijbels bewerkt door P.Schiettekatte

Ook als PDF

 

Vermissingen en Toevoegingen

De Gemeente Groei Beweging & Doelgerichte Gemeente TEGENOVER De Bijbel

De Gemeente Groei Beweging & Doelgerichte Gemeente TEGENOVER De Bijbel. Een vergelijkingstabel door James Sundquist en H. & M. Thomassen


Klik hier aub

Een paar harde noten te kraken

EEN PAAR HARDE NOTEN TE KRAKEN


            Na de door enkele privébankiers geplande „toevallige“ marktcrashes in 2008 en 2011, waarbij tot over 40 tot 50% van de spaartegoeden van de door de Reformatie ontstane middenstand in korte tijd als sneeuw voor de zon verdween, stevenen we op een „grote depressie“ af die zwaarder zal zijn dan die in 1929-1933. Die laatst genoemde, geplande „chaos“ diende ter voorbereiding voor de opkomst van een dictator die ondersteund werd door de stad op zeven heuvels. Zo werd middels een officieel concordaat tussen Duitsland en het Vaticaan, bekrachtigd door de latere Paus Pius XII en tot op heden van kracht (2012!), in een 12 jarige periode van terreur en slachting van miljoenen „ketters“ (liberale katholieken, Joden, protestanten, orthodoxen en baptisten) de macht van Rome over Europa definitief bevestigd. In deze periode zijn de goud- en zilverstandaard verdwenen en is de euro net zoveel waard als de US dollar- ongeveer het equivalent aan de waarde van het papier waarop het is gedrukt. De euro krijgt slechts een betere „pers“ totdat de wereldbevolking haar geloof in deze door Rome gecreëerde fictieve waarde-eenheid verloren heeft. Dit zal allemaal gebeuren in de nabije toekomst, in de overgang naar puur electronisch betalingsverkeer en een wereldwijde munteenheid als ten tijde van keizer Augustus (Lukas 2:1). Zoals de situatie was ten tijde van de eerste komst van Jezus Christus zo zal het zijn bij zijn tweede komst: Rome was, is en zal aan de macht zijn. Zoals er toen nauwelijks interesse was voor het vleesgeworden Woord en de religieuze en seculiere wereld Hem na 33 jaar kruisigden, zo gaat het licht heden uit betreffende alle belangrijke Bijbelse en theologische zaken. Het lichaam van Christus is voornamelijk bezig met zichzelf het hoofd boven water te houden. Het zal, heden nog veel meer dan in de jaren dertig van de vorige eeuw, een „overleven van de sterkste“ worden: ik eerst, daarna jij. De oerwoud-mentaliteit waarmee we sinds de jaren zestig dagelijks via de moderne media worden gehersenspoeld.

            Dat is het logische en voorspelbare resultaat van het onderwijzen van Darwins onwetenschappelijke theorie aan drie generaties jongelui, die leert dat onze voorouders oerwouddieren zijn: dito moraal, waarbij gebed en bijbellezen steeds meer uit de scholen verdwijnen. Dat verlaagt de studenten tot een „dierlijk niveau“: geen dier heeft een geweten, morale standaarden, ethische „waarden“ of geestelijke doelstellingen. In 2012 slagen alle universiteitsstudenten op vijf continenten voor de IQ test van 2 Tim.3:1-8 „magna cum laude“.

            De Christenen in Nederland en Europa hebben hun Bijbel, en dan met name de SV 1637 (Staten Bijbel van 1637, uitgave GBS, Leerdam) gedumpt voor „promise keeping“, „doelgerichte levens“, veertig dagen projecten“, megakerken, meditatief gebed, Hindoe yoga, (christelijke) rock muziek (CCM), en na verloop van tijd sexperversie, met als doel dat mensen de gemeente blijven bezoeken en geld in de collecte blijven doen. Vandaar dat hier een laatste granaat afgeschoten wordt die gericht is aan de faculteitsleden van de top tien evangelische en conservatieve universiteiten en seminaries, die „dienaars“ getraind hebben die verantwoordelijk zijn voor deze rotzooi en chaos. Hier worden hen enkele „harde noten“ aangeboden om te kraken. Geen van deze geleerden is ooit in staat geweest één van de volgende noten te kraken. Alle pogingen van de faculteitsleden van iedere school die ooit de volgende vertalingen aanbeveelden: de Voorhoeve, NBG, Willibrord, NBV of HSV, zijn te vergelijken met vijftig muggen die proberen een walnoot open te breken.

Lees verder.

Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn
hebben de Statenvertaling 1637 als autoriteit