Checklist vervalste Bijbels

 

Deze lijst is ook op A3 formaat te bestellen: info@bijbelgelovendebaptisten.org.

COPYRIGHT © 1997, 2004 Nico.C.Verhoef, Ph.D.

Checklist voor vervalste Bijbels

Van de volgende Bijbels zijn 162 Bijbelteksten met elkaar vergeleken en de hoeveelheid verschillen met de tekst uit Antiochië zijn met % aangeduid.

De betreffende Bijbelteksten vind u onder de tabel.

 1.Vertaling van Prof. Dr. Brouwer & Obbink (1925)

156 van 162

 96 %

 2.Nieuwe Vertaling van het NBG (1951)

154 van 162

 95 %

 3.Groot Nieuws voor U (1983)

154 van 162

 95 %

 4.Leidse Vertaling (1912)

153 van 162

 94 %

 5.Nieuwe Wereld Vertaling (1988) Jehova’ s Getuigen

151 van 162

 93 %

 6.(Herziene) Voorhoeve Vertaling (5e druk. 1982)

150 van 162

 93 %

 7.(Herziene) Willibrord Vertaling (1995) Rooms Katholiek (R.K.)

148 van 162

 91 %

 8. Nieuwe Bijbel Vertaling  (NBV 2004) Oecumenisch

146 van 162

 90 %

 9.Het Levende Woord (1976)

135 van 162

 83 %

10.Petrus Canisius Vertaling (1929) R. K.

132 van 162

 81 %

11.Het Boek (1988)  

130 van 162

 80 %

12.Nederlands Nieuw Testament, Ned. Herv. Kerk (1868)

119 van 162

 73 %

13.Voorhoeve Vertaling (1 e druk. 1877, idem 1917,1933,1966)

  86 van 162

 53 %

14.Beelen Vertaling (1895 / 1860) R.K.

  71 van 162

 44 %

15.Biblia Sacra, door Jan Moerentorff, Antwerpen (1599) R. K.

  67 van 162

 41 %

16.Nederlandse Luther Vertaling (1648)

  35 van 162

 21 %

17.Bijbel naar Biestkens (1560)

    9 van 162

   5 %

18.Den Bibel in Duyts, door S. Mierdman en J. Gheylliaert, Emden (1556)

    5 van 162

   3 %

19.Deux-Aes Bijbel, Emden (1562)

    2 van 162

   1 %

20.De Staten Vertaling (S.V.1637)

    0 van 162

   0 %

21.King James Bible (A.V.1611)

    0 van 162

   0 %

22.Grieks Nieuw Testament van Westcott en Hort (1881)

155 van 162

 96 %

23. Grieks Nieuw Testament van Nestle-Aland (27e editie ,1993, identiek in tekst aan 26e en UBS 3e en 4e editie)

155 van 162

 96 %

24.Codex Vaticanus  (4e eeuw, ook wel “B” genoemd)

150 van 162

 93 %

25.Codex Sinaiticus (4e eeuw, ook wel Aleph genoemd)

139 van 162

 86 %

26. Grieks Nieuw Testament van Stefanus/Beza/Elzevier (1550-1624 zgn “Textus Receptus”,d.i.Aanvaarde Tekst)

    0 van 162

   0 %

 

 

       De volgende woorden achter de 162 Bijbelverzen zijn in de moderne „Bijbels“ weggelaten, tussen haken geplaatst of schuin geschreven, zodoende aangevende dat er minstens twijfel bestaat aan hun authenticiteit, in navolging van de slang in het paradijs,Is het ook dat God gezegd heeft?“ (Genesis 3:1), waardoor de zonde in de wereld is gekomen. De eerste zonde was het WEGLATEN van GODS WOORDEN! De nieuwe Bijbel vertalingen maken een leugenaar uit God in Kol.1:14, uit God de Zoon Jezus Christus in Matt.5:22 (waarin wordt getoond dat een Christen WEL toornig mag worden, met de beperking van Efeze 4:26!) en uit God de Heilige Geest in Markus 1:2.

 

Mattheüs 1:25:                   eerstgeboren

Mattheüs 6:33:                   Gods

Mattheüs 8:29:                   Jezus

Mattheüs 9:13:                   tot bekering

Mattheüs 12:35:                 des harten

Mattheüs 12:47                  vers eruit.

Mattheüs 13:51:                 en Jezus zeide tot hen

Mattheüs 16:3:                   Gij geveinsden

Mattheüs 16:20:                 Jezus

Mattheüs 18:11:                 Hele vers is eruit

Mattheüs 19:9:                   laatste acht worden zijn eruit (overspel)

Mattheüs 19:17:                 God

Mattheüs 17:21:                 Hele vers is eruit (over bidden en vasten)

Mattheüs 1:16:                   Jozef de vader van Jezus

Mattheüs 20:7:                   en zo wat recht is, zult gij ontvangen

Mattheüs 20:16:                 „want velen zijn geroepen, maar weinigen Uitverkoren“ is eruit.

Mattheüs 20:22:                 en met den doop gedoopt worden, waarmede ik gedoopt word.

Mattheüs 23:14:                 Alles/gedeelte over geveinsden is eruit

Mattheüs 25:13:                 in dewelke de Zoon des mensen komen zal

Mattheüs 27:35:                 opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet

Mattheüs 28:2:                   van de deur

Mattheüs 28:9:                   En als zij heengingen om Zijn discipelen te boodschappen

Markus 1:2:                        de Profeten

Markus 1:14:                      van het Koninkrijk

Markus 2:17:                      tot bekering

Markus 6:11:                      Voorwaar zeg ik u: het zal Sodom of Gomorra …dan dezelve stad.

Markus 7:16:                      Dit vers is eruit (Zo iemand oren heeft om te horen, die hore).

Markus 9:24:                      Heere

Markus 9:42:                      deze kleinen, die in Mij geloven. (in Mij) is eruit.

Markus 9:44,46:                   Hele vers is eruit (Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt).

Markus 10:21:                      Neem het kruis op

Markus 11:10:                      in den Naam des Heeren

Markus 11:26:                      Hele vers is eruit (Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven).

Markus 12:29-30:              van al de geboden…. Dit is het eerste gebod

Markus 13:14:                    waarvan door den profeet Daniël gesproken is,

Markus 14:68:                    en de haan kraaide

Markus 15:28:                    Hele vers is eruit (En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend).

Markus 16:9-20:              Al de twaalf verzen zijn eruit (Omdat ze niet in de Vaticanus en de Sinaïticus manuscripten staan).

Lukas 1:28:                      Gij zijt gezegend onder de vrouwen

Lukas 2:33:                        „Jozef“ is veranderd in „vader“

Lukas 2:43:                        „Jozef en Zijn moeder“ wordt veranderd in „Zijn ouders“

Lukas 4:4:                          maar bij alle woord Gods

Lukas 4:8:                          Ga weg van Mij, satan

Lukas 4:41:                        de Christus

Lukas 7:31:                        en de Heere zeide

Lukas 9:54:                        gelijk ook Elia gedaan heeft

Lukas 11:29:                      den profeet (sprekende van Jona)

Lukas 22:31:                      En de Heere zeide

Lukas 23:17:                      “En hij moest hun op het feest één loslaten “vers is eruit

Lukas 23:38:                      „met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters“ is eruit

Lukas 23:42:                      Heere

Lukas 24:12:                      Hele vers is eruit (Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij… enz.)

Lukas 24:40:                      Dit hele vers is eruit (En als hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten)

Lukas 24:49:                      Jeruzalem

Lukas 24:51:                      en werd opgenomen in den hemel

Joh. 1:14:                           geborenen

Joh. 1:18:                           geboren

Joh. 1:27:                           Welke voor mij geworden is,

Joh. 3:13:                           Die in den hemel is,

Joh. 3:15:                           niet verderve

Joh. 3:16:                           geboren

Joh. 3:18:                           geboren

Joh. 4:42:                           de Christus

Joh. 5:3:                             wachtende op de roering van het water.

Joh. 5:4:                             vers is eruit (Betreffende het badwater van Bethesda).

Joh. 6:47:                           De Here Jezus zei: „Die IN MIJ gelooft, heeft het eeuwige leven.“ IN MIJ is eruit.

Joh. 7:53 – 8:11:                Alle twaalf verzen zijn eruit.

Joh. 8:16:                           Vader

Joh. 9:35:                           Zone Gods wordt veranderd in Zoon des mensen.

Joh. 11:41:                         waar de gestorvene lag

Joh. 16:16:                         want ik ga heen tot den Vader.

Joh. 17:12:                         in de wereld

Joh. 20:29:                         Thomas

Hand. 2:30:                        „dat Hij…, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou“ is eruit.

Hand. 7:30:                        des Heeren

Hand. 7:37:                        Sprekende van Chrsitus, „Dien zult gij horen“ is eruit.

Hand. 8:37:                        Hele vers is eruit (Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is)

Hand. 9:5-6:                       Dit is geheel of gedeeltelijk weggelaten (Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem).

Hand. 10:6:                        deze zal u zegen wat gij doen moet

Hand. 16:31:                      Christus

Hand. 17:26:                      bloede

Hand. 20:25:                      Gods

Hand. 20:32:                      broeders

Hand. 23:9:                        laat ons tegen God niet strijden

Hand. 24:6,7,8:                  Dit alles is eruit,“En naar onze wet…tot u te komen“

Hand. 24:15:                      „der doden“ (Sprekende van de opstanding) is eruit.

Hand. 28:16:                      „gaf de hoofdman de gevangenen over aan den overste des legers“ is eruit.

Hand. 28:29:                      Hele vers is eruit „En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander)

Rom. 1:16:                         ik schaam mij des Evangelies van Christus niet. (“van Christus“ is eruit).

Rom. 5:2:                           „door het geloof” (Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade) is eruit.

Rom. 9:28:                         in rechtvaardigheid

Rom. 11:6:                         „En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer,“ dit alles is eruit.

Rom. 13:9:                         gij zult geen valse getuigenis geven

Rom. 14:6:                         en dien den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere

Rom. 14:9:                         ook en opgestaan

Rom. 14:21:                       of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is,

Rom. 15:29:                       des Evangelies

Rom. 16:24:                       De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

1. Kor. 1:14:                      Ik dank (God)

1. Kor. 5:7:                        „voor ons“ eruit. Christus ons Pascha voor ons geslacht

1. Kor. 6:20:                      en in uw geest, welke Godes zijn

1. Kor. 7:39:                      door de wet

1. Kor. 10:28:                    want de aarde is des Heeren en de volheid derzelve

1. Kor. 11:24:                    Neemt, eet (dat is Mijn lichaam)

1. Kor. 11:29:                    des Heeren

1. Kor. 15:47:                    de Heere

1. Kor. 16:22:                    Jezus Christus

1. Kor. 16:23:                    Christus

2. Kor. 4:6:                        Jezus

2. Kor. 4:10:                      den Heere

Gal. 3:1:                             dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn

Gal. 4:7:                             door Christus

Gal. 6:15:                           in Christus Jezus

Efeze. 3:9:                         door Jezus Christus

Efeze. 3:14:                       van onzen Heeren Jezus Christus

Fil. 3:16:                            laat ons hetzelfde gevoelen

Kol. 1:2:                            en den Heere Jezus Christus

Kol. 1:14:                          door Zijn bloed

1. Thess. 1:1:                     van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus

1. Thess. 3:11:                   Christus

2. Thess. 1:8:                     Christus

1. Tim. 3:16:                     “God” is verwijderd, of veranderd in “hij” of “die”

1. Tim. 6:5:                       Wijk af van dezulken.

2. Tim. 1:11:                     der heidenen

2. Tim. 4:22:                     “Jezus Christus”, of “ Christus”

Titus 1:4:                           den Heere

Hebr. 1:3:                           door Zichzelven

Hebr. 2:7:                           en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen.

Hebr. 2:11:                         oorsprong, vader of soort wordt toegevoegd

Hebr. 7:21:                         naar de ordening van Melchizedek

Hebr. 10:30:                       spreekt de Heere

Hebr. 10:34:                       in de hemelen

Hebr. 11:11:                       heeft zij gebaard

Jac. 5:16:                           Hier wordt het woord voor „misdaden“ verkeerd vertaald door „zonden“

1. Petr. 1:22:                     door den Geest

1. Petr. 4:1:                       Christus heeft voor ons geleden. ”voor ons“ is eruit.

1. Petr. 4:14:                      „Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt” is eruit

1. Petr. 5:10:                     Jezus

1. Petr. 5:11:                     Hem zij de heerlijkheid.  "heerlijkheid” is eruit.

2. Petr. 2:17:                     in der eeuwigheid

1. Joh. 1:7:                         Christus

1. Joh. 2:7:                         van den beginne

1. Joh. 4:3:                         Christus in het vlees gekomen is,

1. Joh. 4:9:                         geboren

1. Joh. 4:19:                       Hem

1. Joh. 5:7-8:                     den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn een. En drie zijn er die getuigen op de aarde.   

Judas 25:                            Den alleen wijzen God. ”wijzen“ is eruit.      

Openbaring 1:8:                 het Begin en het Einde

Openbaring 1:9:                 Christus

Openbaring 1:11:               Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste

Openbaring 2:13:               uw werken

Openbaring 5:14:               Dengene Die leeft in alle eeuwigheid

Openbaring 6:1,3,5,7:        en zie

Openbaring 11:17:             en Die komen zal

Openbaring 12:12:             dengenen die bewonen

Openbaring 12:17:             Christus

Openbaring 14:5:               voor den troon Gods

Openbaring 16:3,8,10,12,17:  engel

Openbaring 16:17:             des hemels

Openbaring 20:9:               van God

Openbaring 20:12:             God wordt veranderd in troon.

Openbaring 21:24:             die zalig worden

 

 COPYRIGHT © 1997, 2004 Nico.C.Verhoef, Ph.D.

„…zo komt de satan terstond en neemt het Woord weg…“ Mark. 4,15

De Antichrist zal nieuwe vertalingen gebruiken om zijn ene New Age Wereld Religie te installeren met haar merkteken en aanbidding van de Anti-christ en de draak. Het cursief gedrukte in de rechter kolom is weggelaten of veranderd in de nieuwe vertalingen.

GOD VAN DE NIEUWE VERTALINGEN/ NEW AGE

GOD VAN DE BIJBEL EN CHRISTENHEID

Check NBG, Willibrord, NBV 2004, Telos *

Statenvertaling (S.V.)

dat Gij zijt de heilige Gods

Joh. 6:69

dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods

Christus

2 Kor. 5:18

Jezus Christus

de Geest

Hand. 8:18 e.a.

De Heilige Geest

dat Hij één is

Mark. 12:32

dat er een enig God is

WEGGELATEN

Openb. 1:11

Ik ben de Alfa en de Oméga

WEGGELATEN

Joh. 4:42 e.a.

de Christus

Eén

Matt.19:17 e.a.

God

iemand als eens mensen zoon

Openb.1:13

Een, den Zoon des mensen

de Here

1 Kor.16:22

de Heere Jezus Christus

als eens mensen zoon

Openb.14:14

des mensen Zoon gelijk

Zoon des mensen

Joh.9:35

Zoon van God

WEGGELATEN

Hand.9:6

Heere, wat wilt gij dat ik doen zal?

WEGGELATEN

1 Joh.5:7

Want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.

vrucht des lichts

Ef.5:9

vrucht des Geestes

en de volken zullen bij haar licht wandelen

Openb.21:24

en de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen

Koning der volken/ eeuwen

Openb.15:3

Koning der heiligen

Jezus, gedenk mijner

Luk.23:42

Jezus, Heere, gedenk mijner

Ik vermag alle dingen door Hem, die mij kracht geeft.

Filip. 4:13

Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft

Die (Hij) zich geopenbaard heeft in het vlees.

1 Tim.3:16

God is geopenbaard in het vlees.

WEGGELATEN

Hand.4:24

Gij zijt de God

WEGGELATEN

Matt.8:29

Jezus

Stond Hij zelf in hun midden

Luk.24:36

Stond Jezus Zelf in het midden van hen

zijn Koninkrijk

Matt.6:33

het Koninkrijk Gods

Hij

Openb.21:4

God

Toen Hij nu langs de zee van Galilea ging

Matt.4:18

En Jezus wandelde aan de zee van Galilea

Hij

Matt.22:32

God

en volgde Hem op de weg

Mark.10:52

en volgde Jezus op den weg

zijn naam

Hand.22:16

de Naam des Heeren

op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.

Openb.14:1 (zie Openb.14:11)

de naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden

Hem dienen (zie Op.9,13,14,16)

Filip.3:3

God dienen

De Machtige

Luk.1:49

Hij, Die machtig is

GOD VAN DE NIEUWE VERTALINGEN / NEW AGE

DUIVEL VAN DE BIJBEL & CHRISTENHEID

(beeldaanbidders hebben) buitengewoon ontzag voor godheden

Hand.17:22

(beeldaanbidders zijn) gelijk als godsdienstiger zijt

in wat hij heeft aanschouwd

Kol.2:18

in hetgeen hij niet gezien heeft

WEGGELATEN

Luk.4:8

Ga weg van Mij, satan!

GRIEKSE MANUSCRIPTEN VAN NIEUWE VERTALINGEN

MANUSCRIPT ALEPH

GRIEKSE MANUSCRIPTEN VAN DE STATENVERTALING

“Ontvang zijn naam” TOEGEVOEGD

Herder van Hermas

WEGGELATEN

“Satan... is Heer.” TOEGEVOEGD

Brief van Barnabas

WEGGELATEN

Redding verwerven d.m.v. goede werken TOEGEVOEGD

Herder van Hermas

Brief van Barnabas

WEGGELATEN

DE 'NIEUWE' CHRISTENHEID

DE CHRISTENHEID VAN DE EERSTE EEUW

Check NBG, Willibrord, Telos, NBV2004 e.a.*

Statenvertaling

en kom hier, volg Mij

Mark.10:21

en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij

mensen

2 Petr.1:21

heilige mensen

van harte

1 Petr.1:22

rein hart

WEGGELATEN

Matt.5:44

zegent ze die u vervloeken, doet wel dengenen die u haten, bidt voor degenen die u geweld doen.

WEGGELATEN

Mark.11:26

Maar indien gij niet vergeeft, zo zal ook uw Vader Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.

WEGGELATEN

Rom.1:26; 13:9;

Gal.5:19, 21

Waarschuwingen tegen: hoererij, overspel, moord, vals getuigenis

Vanwege uw klein geloof

Matt.17:20

om uws ongeloofs wil

De redeneringen slechten

2 Kor.10:5

de overleggingen ternederwerpen

Komt tot de rechte nuchterheid

1 Kor.15:34

Waakt op rechtvaardiglijk

Leiding Gods / Gods rentmeesterschap

1 Tim.1:4

stichting Gods

Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt**

Ps.8:6

En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen

ik herroep

Job 42:6

ik verfoei mij

om u te wijden aan het gebed

1 Kor.7:5

opdat gij u tot vasten en bidden moogt...

Niet van brood alleen zal de mens leven.

Luk.4:4

dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.

REDDING DOOR WERKEN OF DOOR GELOOF IN JEZUS CHRISTUS?

Kinderen, hoe moeilijk is het het Koninkrijk Gods binnen te gaan

Mark.10:24

Kinderen, hoe zwaar is het, dat degenen, die op het goed hun betrouwen zetten, in het Koninkrijk ingaan!

Door volharding zult gij uw leven (zielen) verkrijgen (winnen)

Luk.21:19

Bezit uw zielen in lijdzaamheid

opdat Hij de zonden zou wegnemen

1 Joh.3:5

opdat Hij onze zonden zou wegnemen

trouw

Gal.5:22 e.a

geloof

WEGGELATEN

Rom.11:6

en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer.

het evangelie

Rom.1:16

het evangelie van Christus

WEGGELATEN

Hand.8:37

Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is

in wien wij de verlossing hebben

Kol.1:14

In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed

die geloven

Mark.9:42

die in Mij geloven

wie gelooft, heeft eeuwig leven

Joh.6:47

Die in Mij gelooft, heeft het eeuwig leven.

onder aanroeping van zijn Naam

Hand.22:16

aanroepende den Naam des Heeren

WEGGELATEN

1 Joh.5:13

en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God

leer

2Joh.9b

Leer van Christus

waarheid

1 Tim.2:7

waarheid in Christus

Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets.

Gal.6:15

Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht,

Buig ik mijn knieën voor den Vader

Ef.3:14

Buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus

erfgenaam door God

Gal.4:7

Een erfgenaam van God door Christus

God, den Schepper van alle Dingen

Ef.3:9

God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus

Onzen Vader

Kol.1:2

Onzen Vader, en den Heere Jezus Christus

En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God

1 Joh.4:3

En alle geest, die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet

WEGGELATEN omvat ook tussen haken of in noten geplaatst

* De formuleringen in de verschillende nieuwe vertalingen zijn niet altijd aan elkaar gelijk.

** “U hebt van de mens bijna een God gemaakt”.

# Over het algemeen gelden bovengenoemde weglatingen ook voor de eerste officiele oecumenische NBV 2004 (heeft zes van bovengenoemde weglatingen in de tekst gelaten) en de Jehova Getuigen (Nieuwe Wereld) vertaling.

# De „Telos“ vertaling (Grieks voor „einde“) een andere naam voor de vijfde druk van de Voorhoeve vertaling (vijf drukken in 105 jaar !) is een typisch voorbeeld van het EINDE van de laodiceaanse gemeente.

De „Broederbeweging“ was de eerste evangelische stroming in de 19 eeuw die de vervalste Rooms-Katholieke EENHEIDStekst accepteerde als autoriteit.

Deze is gebaseerd op onzekerheid en heeft slechts wanorde en scheuringen tot gevolg       De in de folder genoemde Bijbels zijn gecontroleerd a.h.v.162 referenties die daaronder worden vermeld. De moderne protestantse vertalingen laten TWEEMAAL zoveel verzen weg als de officiele „Bijbel“ van de Kerk van Rome uit de donkere Middeleeuwen (zie nr 14). De hedendaagse gehersenspoelde valselijk genaamde „wetenschap“ (zie 1 Tim.6:20, in SV 1637: ALLE nieuwe Bijbels hebben het vers veranderd!), de zgn „Alexandrijnse Kultus“ grijpt terug op een 1 % minderheidstekst waarvan de belangrijkste manuscripten uit de prullenbak van een klooster (Sinaiticus) en de bibliotheek van de mens der zonde in Rome komen (Vaticanus). Beide vervalsingen hebben de Apokriefe boeken als ONDERDEEL van de Schrift in hun manuscript staan, en de eerstgenoemde heeft ook in het Nieuwe Testament twee Apokriefe boeken opgenomen. Dit in tegenstelling tot de basis voor de SV 1637, Engelse KJB 1611, Duitse Luther Bijbel (1523-1545) die 99% van het manuscriptenbewijs (meer dan 5.500 manuscripten) als grondslag voor hun Nieuw Testamentische tekst heeft, de zgn, „Textus Receptus“.

       9970 Woorden zijn op 5604 plaatsen in een Textus Receptus veranderd, weggelaten of toegevoegd door de zgn. Westcott en Hort Griekse tekst. Dat vormt de grondslag voor het Nestle-Aland Grieks Nieuw Testament, wat wederom de basis vormt voor de alle moderne Nieuwe Testamenten, waaronder de oecumenische NBV 2004. Hier volgt slechts een steekproef om u een overzicht te geven. 9970 Veranderde woorden komt overeen met het hele boek Romeinen. De Nestle-Aland tekst is KORTER dan de AanvaardeTekst (Textus Receptus) in 2886 woorden, hetwelk overeenkomt met het wegnemen van de eerste en  tweede Petrus Brief uit de Bijbel.

       Deze zaken worden in detail besproken in het boek,“ God schreef maar een Bijbel“, naast een overzicht van de bewaring van de ware stroom Bijbels uit Antiochie (Syrie) en haar vruchten en die te vergelijken met de corrupte stroom „bijbels“ door de geschiedenis en haar vruchten. Zeventig Bijbels worden vergeleken en besproken a.h.v. 162 referenties, het bevat een overzicht en bespreking van de lezingen der kerkvaders, papyri, minuscule en majuskule manuscripten van de 4e tot en met de 15e eeuw, de vroege Bijbelversies en de lezingen der kerken door de eeuwen heen. Daarnaast worden de Rooms Katholieke voorkeuren van Westcott en Hort (grondleggers van de huidige Griekse Nieuwe Testamenten voor moderne Bijbel versies) vanuit hun eigen correspondentie, besproken en hun ketterijen uit eigen werken betreffende de persoon en het werk van de Here Jezus Christus. Verder wordt behandeld de invloed van de „Kerk“ van Rome, die van de Jezuietenen en die van de huidige liberale theologie op de moderne Bijbels, die ook onder evangelischen en orthodoxen heden ten dage worden geaccepteerd. De invloed van de twee meest corrupte stukken vrijzinnige literatuur in de geschiedenis der mensheid, Sinaiticus en Vaticanus wordt behandeld , via Origenes, Eusebius, Constantijn en de Latijnse Vulgaat op de moderne Bijbelversies (waaronder de NBV 2004) als ook hun connectie met de eerste „christelijk, oecumenische“ universiteit in Afrika. Dit materiaal is voor het grootste gedeelte helaas niet in Nederland aanwezig, doch beschikbaar in de Engelstalige literatuur die hier wordt aangeboden.


COPYRIGHT © 1997, 2004 Nico.C.Verhoef, Ph.D.

 

Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn
hebben de Statenvertaling 1637 als autoriteit