Doelgerichte Gemeente TEGENOVER De Bijbel

De Gemeente Groei Beweging & Doelgerichte Gemeente TEGENOVER De Bijbel

The Church Growth Movement & Purpose Driven Church VERSUS The Bible

 

EEN VERGELIJKINGSTABEL DOOR JAMES SUNDQUIST en H. & M. Thomassen ©2005

LET OP: Niet elke PDC/CGM gemeente staat voor elk standpunt in de tabel, maar de tabel is een algemene leidraad, bedoeld om de heiligen toe te rusten en te waarschuwen.Overigens zijn de meeste kerken in

Amerika die P.D.C. volgen al ten prooi gevallen aan deze punten. P.D.C. werkt als een epidemie door de

kerken. Het is voor Nederland slechts een kwestie van tijd ( Matt.13:33/ 2 Tim. 4:3,4).  

 

 

Houding van de CGM & Doelgerichte Gemeente (PDC)

Standpunt van de Bijbel

Men voegt dagelijks zielen aan de gemeente toe door middel van de hedendaagse marketing methodes…

Gemeenten houden onderzoeken onder ongeredden en/of onkerkelijken om vast te stellen wat ze wel of niet prettig vinden aan de kerk en gebruiken de resultaten en statistieken om vast te stellen hoe de gemeente zou moeten draaien.

"...En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden. Handelingen 2:47.

"Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander,..." 1 Johannes 1:7.

"Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminde als in den slaap geeft."  Psalmen 127:1-2.

“De kerk/gemeente heeft een nieuw doel nodig.”

De gemeente heeft al een doel sinds haar begin 2000 jaren geleden. De Grote Opdracht:”Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen." Markus 16:15.

"…dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is." Judas 1:3.

"Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.” Romeinen 10:9

Past de Gemeente aan aan het beeld van de wereld en haar cultuur, om de gemeente aangenamer en gemakkelijker te maken voor de ongeredden.

"..weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is?" Jakobus 4:4.

"En wordt dezer wereld niet gelijkvormig,..." Romeinen 12:2.

"Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden." Romeinen 1:17-18.

Moedigt eigenliefde aan.

"Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven." Johannes 12:25.

"…zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe." Openbaring 12:11.

Het doel van de Gemeente is Geluk en Persoonlijke Bevrediging.

Het doel van de Gemeente is Heiligheid. "Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig." 1 Petrus 1:16.

“Erger Zoekers niet met “religieuze” Woorden.”

"…en een Steen des aanstoots, en een Rots der ergernis; Dengenen namelijk die zich aan het Woord stoten,…” 1 Petrus 2:8.

“Verwijder het kruis van de kerk.”

Klem u vast aan het ruw houten Kruis. Het Kruis was voor iedereen duidelijk te zien: "en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben,… " Zacharia 12:10.

Mensgemaakt 12-stappen programma naar psychologische genezing en bevrijding.

Eén stap verlossingsprogramma: Wedergeboren Zijn in Christus. "Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn." Johannes 8:36.

Hoogstens kunnen we nog een tweede “stap” erkennen: Heiliging, wat het proces is van het vervolmaken van de heiligen tot we opstaan in onze verheerlijkte lichamen.

De Schriften zijn onvoldoende voor het vervolmaken van de heiligen.

Psychologie en sociologie helpen de gemeente waar de Bijbel tekort schiet.

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle werk volmaaktelijk toegerust." 2 Timotheüs 3:16-17.

 

We moeten de sleutel ontdekken tot het hart van de “niet gelovige” om hem te winnen voor Christus.

De toestand van het hart van de mens is al bekend: "En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was" Genesis 6:5.

De waarde van Christus’ redding is een gelijke ruil tegen de waarde van een mens en gericht op de waarde van de ongeredde.

Ongelijke ruil: De waarde van de mens is nul, Christus’ redding is van oneindige waarde. "…al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed" Jesaja 64:6. Christus alleen is onze toevlucht en onze waarde!

 Vermaak de wereld het Koninkrijk van God in”.

Overtuigt de wereld tot redding: "…niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest" 1 Korinthe 12:3.

Verschaffen voedsel voor het vlees.

Kruisig het vlees: "Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven." Romeinen 8:13.

Wees behagers van mensen.

Wees behagers van God: "Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Gode, Die onze harten beproeft." 1 Thessalonicenzen 2:4.

Het antwoord op laag zelfrespect is hoog zelfrespect.

Het begrip zelfrespect komt niet voor in de Schrift. "De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten" Psalmen 51:19.

Hoe wordt ik een “invloedrijk Christen." (John C. Maxwell).

"Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn." Mattheüs 23:11. Wij behoren navolgers van Christus te zijn, die Zichzelf vernederde .

Aard van de mens: De mens is slachtoffer.

Aard van de mens: De mens is een zondaar: "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods," Romeinen 3:23. "En gelijk het hun niet goedgedacht heeft God in erkentenis te houden," Romeinen 1:28.

Op jezelf gericht.

Op God gericht, dan anderen: "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt." Johannes 13:34.

Christenen moeten een aangename geur zijn naar de wereld.

"Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen die zalig worden, en in degenen die verloren gaan;Dezen wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven."

 2 Korinthe 2:15-16.

Wil geliefd zijn in de wereld

“En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus, die zullen vervolgd worden.

2 Timotheüs 3:12.     "Verwondert u niet, mijne broeders, zo u de wereld haat" I Johannes 3:13.

Zoekt eerst de behoeften en de noden van de wereld en het Koninkrijk zal je gegeven worden.

"Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden" Mattheüs 6:33.

Verschillende kerkdiensten voor kerkelijken en onkerkelijken.

Dezelfde kerkdienst en boodschap voor beide kerkelijken en onkerkelijken in de Bijbel (“Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelke gij ook staat, Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften; En dat Hij is van Céfas gezien, daarna van de twaalve. Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen”.1 Korinthe 15:1-6. “ Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van Dengene, Die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom:Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloek”t.Galaten 1:6-9). Dezelfde boodschap van berouw aan iedere volk, taal en natie: "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen." Markus 16:15. (Ook dezelfde boodschap door het gehele Oude Testament!)

Ieder mag aan het avondmaal.

Alleen avondmaal voor wedergeboren gelovigen.

Onkerkelijken hebben de kerk verworpen maar God niet noodzakelijkerwijs.

Alle ongeredden zijn opstandig en hebben God verworpen: "Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, een dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods" 1 Korinthe1:18.

Poetst het zout der aarde op tot een sprankelend juweel.

Als het zout der aarde moeten we bedekt worden met het bloed van het Lam om smaak te verkrijgen, het gif in de wereld te verwijderen en de wereld te redden: "Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden." Mattheüs 5:13.

De onkerkelijke zal naar de kerk komen door een goede/fijne ervaring.

De onkerkelijke komt naar de kerk alleen door Gods onovertroffen werk van genade: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave;" Efeze 2:8.

Egocentrisch

Zelfverloochening

Deze generatie is anders dan alle voorgaande generaties.

Deze generatie is IDENTIEK aan alle generaties.

Vraagt wat we kunnen verlangen van God.

Vraag wat God van ons verlangt.

Zoekt persoonlijke voldoening.

Zoek gehoorzaamheid aan Christus.

Vermengt psychologie met de Bijbel.

"O Timótheüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap;" 1 Timotheüs 6:20. "Tot de Wet en tot de Getuigenis; zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben." Jesaja 8:20. "Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus." Kolossenzen 2:8. "En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen," 2 Petrus 2:1.

Vermengt Persoonlijkheids Theorie en Tests met de Bijbel, zoals Meyer-Briggs Test, S.H.A.P.E., Kiersey-Bates Temperament Sorter, gebaseerd op occultist and atheïst Carl Jung & Sigmund Freud... die zich allemaal baseren op de astrologische tekens van de Dierenriem

"…laat nu opstaan, die den hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen; en laat hen u verlossen van die dingen, die over u komen zullen. Zie, zij zullen zijn als stoppelen,… Jesaja 47:13. "Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?" Mattheüs 7:16. " Want het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt. Want een iegelijke boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend; want men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druif van bramen. Lukas 6:43-44. "Kan ook, mijne broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen." Jakobus 3:12. "Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken en den drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heeren en der tafel der duivelen." 1 Korinthe 10:21.

Onvoorwaardelijke aanvaarding, ongeacht de staat van iemand die binnenkomt.

Vereist berouw; God verdraagt geen kwaad. Hij stelt Oudsten aan die verantwoordelijk zijn voor de gemeentetucht om hen die in de gemeente zijn te (be-)oordelen en op te bouwen.

“U stelt de grenzen.”

God stelt de grenzen.

Zoekt een hogere macht... wat of wie dat ook is, voor de verlossing van ziekten

"En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden." Handelingen 4:12.

Door het lezen van dagboeken blijf je in contact met God.

Door gebed en het studeren van Gods Woord blijf je in contact met God.

Nodigt valse leraars uit op de preekstoel, zoals Moslimgeestelijken; of geeft valse of tegengestelde leringen in een positief daglicht vanaf de preekstoel.

Herders beschermen en bewaken de kudde tegen wolven en wolven in schaapskleren. "Zo hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen; En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt, en gedenkt, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen." Handelingen 20:28-31.

Steunt samenwerking met valse kerken (zoals R.K.kerk) en andere oecumenische pogingen.

"Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen." 2 Korinthe 6:17. "En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer,  die gij van ons geleerd hebt, en wijkt af van dezelve." Romeinen 16:17. “Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, Verkeerde krakelingen van mensen,die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van dezulken. 1 Timotheüs 6:3-5.

Gaan te rade bij niet Christenen om hun kerk- nieuwbouw plannen uit te voeren of te financieren teneinde bij ongelovigen in de schuld te staan.

"Welgelukzalig is de man, die niet staat in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters" Psalmen 1:1. "Maar zo zij in Mijn raad hadden gestaan, zo zouden zij Mijn volk Mijn woorden hebben doen horen, en zouden hen afgekeerd hebben van hun bozen weg en de boosheid hunner handelingen." Jeremia 23:22. “De rijke heerst over de armen; en die ontleent, is des leners knecht”. Spreuken 22:7.

Roept een denkbeeldig Jezus (geest) aan met hulp van een geleidegeest om te zoeken naar wonden uit het verleden, vervloekingen in het (familie-) verleden en verloren herinneringen.

"Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus." Filippenzen 3:13-14.

Heb nooit kritiek op wat God “zegent”.

 

"Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." Galaten 1:8. "En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer." Efeze 5:11. "Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld." 1 Johannes 4:1.

God “zegende” Mozes’ twee maal slaan op de rots door water te laten vloeien, maar bestrafte hem wegens zijn ongeloof door hem niet het beloofde land binnen te laten gaan.

Pragmatisch denken; het werkt, dus het is goed!

Wees trouw aan dezelfde boodschap of ze nu antwoorden of niet: "En ga heen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen uws volks, en spreek tot hen en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE, Hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen." Ezechiël 3:11.

Elke waarheid is Gods waarheid.

"Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in  al de waarheid  leiden.” Johannes 16:13; zie ook Johannes 14:17.

Verplicht Ondertekende Beloftes & piramide rangordes. (Niveau’s gelijk aan de Vrijmetselaars, het Kaste systeem in het Hindoeïsme.

"Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze." Mattheüs 5:33-37.

Trekt bepaalde mensen voor.

"En Petrus den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is;" Handelingen 10:34.

Maakt de snelweg naar de Hemel zo breed mogelijk.

"Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelve vinden." Mattheüs 7:14.

Onderschrijft of onderwijst de Alfa cursus.

Bewijs van de aanwezigheid van de Heilige Geest is niet het imiteren van demonische bezetenheid .”Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijne; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen en verkondigen”.

Johannes 16:13-15

Een groeiende gemeente betekent dat God ons zegent.

Zegen en vloek is volkomen afhankelijk van gehoorzaamheid aan Gods Woord. “…, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van dezulke”. 1 Timotheüs 6:5b

 

Denkt dat mens God zoekt.

"..er is niemand die God zoekt;" Romeinen 3:11. God zoekt de mens: "Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods" Romeinen 10:17.

Door het volgen van cursussen verkrijg je positie.

"Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd." 1 Petrus 5:6. "Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het westen, noch uit de woestijn; Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen en verhoogt genen." Psalmen 75:6-7.

Brengt alleen “positieve” boodschappen in de preek.

Predik publiekelijk de volle raad Gods die beide, de liefde van God en de toorn van God, omvat.

“Daarom betuig ik ulieden op dezen huidigen dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al den raad Gods.” Handelingen 20:26-27

Gebaseerd op de principes van deze wereld en op de “universele waarheden”.

De gemeente wordt geregeerd door het Woord van God en is gebaseerd op niets dan de persoon van Christus en die gekruisigd. "Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd." 1 Korinthe 2:2.

Blijft geld eisen voor vele niet Bijbelse projecten.

"En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief.” 2 Korinthe 9:6-7

Sleept de mensen steeds verder mee in de P.D.C. zonder dat ze het doorhebben.

"Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus." Kolossenzen 2:8. "Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden;" 1 Petrus 5:8.

Beneemt het gezond verstand

"Daarom opschortende de lendenen uws verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus." 1 Petrus 1:13.

Knoei je met de Bijbel, dan knoeit God met je verstand.

Geen stilte gedurende de kerkdienst.

"Zwijg, alle gij vlees, voor het aangezicht des HEEREN; want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning." Zacharia 2:13. "Maar de HEERE is in Zijn heiligen tempel. Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde!" Habakuk 2:20.

De mens bouwt de gemeente.

Jezus Christus bouwt Zijn gemeente: "En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra (Eng: rock) zal Ik Mijn gemeente bouwen; en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen"

 Mattheüs 16:18.

Mijn kracht wordt in mijn "krachten" volbracht, o.a. S.H.A.P.E. ( Persoonlijkheids profielen, Gave profielen, etc.)

"…want Mijn kracht wordt in  zwakheid volbracht." 2 Korinthe 12:9.

Vreze des Heeren?: "Ik denk niet dat vrees, in de  praktijk, echt mensen beweegt tot geloven tegenwoordig. Dus, praktisch gezien denk ik dat er betere wegen zijn om de ongeïnteresseerden te interesseren in de beweringen van Jezus Christus." --- Pastor Bill Hybels, Willow Creek Community Church.

"En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen."

Romeinen 3:17-18.

 

De PDC benadrukt alleen positieve zaken in Gods Woord, niet de negatieve als HEL, Gods oordeel over iedere onbekeerde zondaar (“Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” Johannes 3:36), God houdt nu NIET van een zondaar (“Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods”. Johannes 3:18). Er is bij deze “christenen” geen enkele vreze Gods te bespeuren, wat zich uit in het gebruik van wereldse, vervalste Bijbels en het niet letterlijk nemen van de woorden van God betreffende de (naar het vlees) negatieve aspecten van de navolging van Christus en het zuivere Woord Gods. Je dient een prediker niet alleen te beoordelen op wat hij zegt maar vooral  op wat hij NIET zegt.

Rick Warren: “Ik heb doelbewust verschillende Bijbelvertalingen gebruikt (Doelgericht Leven blz.337).

-          Hij gebruikt voor elk standpunt die Bijbelvertaling die hem past.

-          Hij haalt verzen uit de context.

-          Hij gebruikt parafrase-vertalingen (dus geen Bijbelvertalingen.

-          Hij gebruikt valse Bijbels.                      

 

Een andere Bijbel met veranderde WOORDEN leidt tot een andere Jezus, -een ander Evangelie, -een andere geest, wat weer een andere leer, een andere godzaligheid en –een andere Christenheid tot gevolg heeft.

God waarschuwt meerder keren om geen Woord in de Bijbel weg te laten (Deuteronomium 4:2 / Spreuken 30:5,6 / Openbaringen 22:18,19).

Alle Woorden van de Schrift zijn van God

(2 Timotheüs 3:16,17) door Christus uitgesproken

( Mattheüs 24:35).

Toch laat men sinds ± 1880 vele duizenden woorden uit de Bijbel weg ZONDER WETENSCHAPPELIJKE GROND!!! Van de 1e eeuw t/m 1881 was er maar één Bijbel, het maakte niet uit in welke taal of vertaling de Schrift verscheen (behalve de RK kerk, die had een “eigen” vervalste bijbel).

De nieuwe Bijbelvertaling in Nederland heeft in het N.T. 9970 veranderde, toegevoegde of weggelaten woorden t.o.v. de Bijbel die er al 1800 jaar was.

Voor het O.T. wordt tegenwoordig de Codex Leningradus (Ben Asher-tekst) en de Griekse Septuaginta gebruikt.

Geen enkele orthodoxe Jood accepteert deze teksten als het Woord van God.

Zij erkennen alleen de Ben Chayim, Masoretische tekst (Bomberg-editie).

En dit O.T. is juist in alle Bijbels van de 1e eeuw tot ± 1880 gebruikt.

VINDT U DIT NIET VREEMD?

-          De Heere liet mensen door Zijn Heilige Geest de Bijbel schrijven.

-          De Heere wees ons welke boeken in de Bijbel hoorden en welke niet.

-          Zou God dan niet in staat zijn om Zijn Bijbel ongeschonden te bewaren? (Psalm 12:7,8 / Mattheüs 24:35 / 1 Petrus 1:25)

 

De Statenvertaling 1637 is momenteel nog altijd de ENIGE (onvervalste) Bijbel in het Nederlandse taalgebied.

         H&M Thomassen ©2005

Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn
hebben de Statenvertaling 1637 als autoriteit