Herziene Statenvertaling (HSV 2010) satans vervalsing

 

 

Deze verhandeling is vrij te printen en te verspreiden, mits volledig en met bronvermelding

 

De Herziene Staten Vertaling (HSV 2010): Satans

 

vervalsing

 

Door N.C.Verhoef, Ph.D.

30-11-2010 Copyright © Nico C. Verhoef
Alle rechten voorbehouden

 

        Vervalsen is het namaken of goed kopiëren van iets met de bedoeling om te bedriegen. De grootste manier van bedrog en misleiding is vervalsing. De meester in het verleiden en misleiden is satan. De Heilige Schrift (de Statenvertaling 1637, uitgave GBS te Leerdam, voortaan afgekort tot SV 1637) waarschuwt in 2 Korinthe 11:14-15 voor satans misleiding: “En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.” Jesaja 14:14 openbaart zijn uiteindelijke bedrog: “…ik zal den Allerhoogste gelijk worden.”

 

        Zoals de ware Zoon van God eerst kwam om op aarde zijn geestelijke autoriteit te vestigen (Mattheüs 28:18) en, met een tussenpauze van twee millennia, daarna zijn wereldlijk, politiek gezag te verwezenlijken bij Zijn wederkomst, heeft de tegenstander hetzelfde uiteindelijke politieke doel. Hetgeen hij in de nabije toekomst voor de periode van drieënhalf jaar zal verwezenlijken, NADAT hij eerst zijn geestelijke wereldwijde heerschappij zal vestigen. Dat is slechts mogelijk door i.p.v. Gods tastbare, onfeilbare gezag sinds de 17 eeuw, in het Nederlands een alternatieve misleiding te geven.

Een van zijn grootste misleidingen is de Herziene Statenvertaling (HSV). Christenen die nooit een Koran, Bagavad Gita, Talmud, Mishna, Midrash, de Dekreten, Bullen en Syllabi van de Pausen, de Canonieke wet en de concilies van de kerk van Rome serieus zouden nemen als van God ingegeven, noch de perversies als een Willibrord vertaling (RKK), de Nieuwe Wereld Vertaling der Jehova Getuigen, NBG (1951), NBV (2004), Het Boek, Groot Nieuws voor U, Naardense Bijbel, Voorhoeve (of Telos) Vertaling (elk van de vijf drukken) enige aandacht zouden schenken zouden toch kunnen worden verleid door de listige H.S.V. (Genesis 3:1).

 

        Er is inderdaad een “gelijkenis” die de HSV heeft met de SV 1637, maar zoals Adam Gods beeld verloor door de zonde (Genesis 1:27; 5:1), zo heeft ook de HSV “de gelijkenis” van de Heilige Schrift verloren door de zonde (Genesis 5:3; Romeinen 5:12).

        In de verantwoording op de HSV 2006, waarvan het copyright behoort tot de stichting HSV (2006), lezen we: “Vertalen…is geen louter technisch en neutraal werk.” We zullen in de navolgende referenties BEWIJZEN dat de veranderingen een satanisch karakter hebben. Daarbij dient niemand te vergeten dat de god van deze wereld sinds de schepping een grote interesse heeft in de WOORDEN van God (Deuteronomium 4:2; Spreuken 30:6; Openbaring 22:19). Zonde kwam in de wereld door twijfel te zaaien aan wat God heeft gezegd: “Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?” (Genesis 3:1). Vervolgens laat Eva woorden WEG uit het oorspronkelijke gebod van God aan Adam (Genesis 2:16, “allen” en “vrijelijk”) en voegt zelf woorden toe (Genesis 3:3, “noch die aanroeren” vgl. Genesis 2:17). De HSV verandert Genesis 3:1 door het meervoud in de SV 1637 “Gijlieden” te vervangen door “U” wat enkel- en meervoud kan zijn. Dat het verschil tussen enkel- en meervoud van belang is wordt duidelijk zichtbaar in de SV 1637 tekst in Johannes 3:7, “Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.” Die verwordt tot een directe aanspraak tot Nicodemus in de HSV “U moet opnieuw geboren worden,” waardoor de indirecte aanspraak tot de lezer volkomen verloren gaat.

        Dat volgens het bestuur van de HSV de SV 1637 “het taaleigen van de zeventiende eeuw ademt,” dat de toen vertrouwde woorden “voor ons meer en meer vreemd geworden zijn” zullen door de volgende voorbeelden als drogreden ontmaskerd worden: de HSV is geen “hertaling” doch een volkomen nieuwe vertaling met leerstellig grove, theologisch vrijzinnige vondsten die de deur wijd open zetten voor dwaalleer. De HSV is een laat en slap aftreksel van een zelfde soort opzet in het Engels- (NKJV, 1980) en Duitstalig gebied (Schlachter 2000). De leerstellige blunders hebben o.a. een oorsprong in de ketterse Nieuwe Wereld Vertaling (NWV) van de sekte der Jehova Getuigen.

        In de proefeditie van het NT van de HSV 2006 stonden een aantal veranderingen die snel zijn teruggebracht naar de lezing van de SV 1637 in de uiteindelijke definitieve HSV 2010, zonder dat daarvoor een verantwoording wordt gegeven: het toont het oneerlijke karakter aan van de HSV, als men wordt gewezen op de dwaalleer en ketterij in de HSV. De HSV had ook gewoon niet de tijd en geld kunnen nemen om aan dit tot mislukking gedoemde project te beginnen. Niemand weet hoeveel vervalste woorden in de volgende uitgave van de HSV wederom in overeenstemming worden gebracht met de SV 1637 lezingen en WOORDEN (Spreuken 30:6 en Openbaring 22:19). U kunt zich vandaar het beste gewoon aan de SV 1637 vast houden tot de HEERE terug komt.

 

Hieronder corrupties die in het HSV NT 2006 stonden, en werden getoond in ons oorspronkelijke schema over vervalsingen in de HSV. In de definitieve HSV 2010 zijn deze weer snel teruggebracht naar de tekst van de SV 1637, omdat de vertalers doorhadden dat ze door de mand waren gevallen. Het gaat om de volgende voorbeelden:

De HSV degradeert Jezus Christus:

HSV

 

SV

God zal zelf voorzien in het lam voor het brandoffer (idem in NWV)

Gen. 22:8

God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien (d.i. Hij is het brandoffer!)

De HSV kopieert de NWV: Degradeert Jezus Christus:

HSV, NWV, WV (Willibrord Vertaling)

 

SV

Iemand die op een mensen-zoon leek

Op. 1:13

den Zoon des mensen gelijk zijnde

Degradeert Drie-enigheid:

HSV, NWV, WV

 

SV

Hij

Op. 21:4

God

Betreffende werken en progressieve redding:

HSV

 

SV

Vrucht van de Geest is… trouw

Gal. 5:22

de vrucht des Geestes is…geloof

Trouwelozen… bedriegers

Op. 21:8

Ongelovigen… leugenaars

Pantheïsme en geslachtsgelijkheid:

Ik zal hem een hulp voor hem maken die bij hem past

Gen. 2:18

ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.

Betreffende zelfhoogachting (de duivel heeft het me laten doen):

En verdergaan met de volkomen kennis van die leer

Hebr. 6:1

laat ons tot de volmaaktheid voortvaren

De nieuwe (wereld) orde:

Neerbuigen (idem NWV)

Op. 3:9

aanbidden

Al de naties…zich voor u neerbuigen

Op. 15:4

alle volken… voor u aanbidden…

Het ware motief van de HSV wordt verduisterd in:

Afgewezen

1 Kor. 9:27

verwerpelijk

Gecompliceerder woord in de HSV of meer lettergrepen ()

 

Eenvoudiger woord in de SV 1637 of minder lettergrepen ()

De Joden die niet wilden luisteren

Hand. 17:5

de Joden die ongehoorzaam waren

Opmerking: de Joden luisterden wel, zie Handelingen 28, maar bleven ongehoorzaam aan het evangelie der genade Gods door te weigeren te geloven aan Jezus als de Christus, de Zoon Gods. Zie Romeinen 16:26.

HSV

 

SV

En ontvreemde wat erin gedaan werd (10)

NWV - het daarin gestorte geld weg te nemen

Joh. 12:6

en droeg hetgeen gegeven werd (8)

Opmerking: het woord “ontvreemden” wordt in geen enkel Grieks manuscript gevonden, zelfs niet in de zwaar gecorrumpeerde Vaticanus en Sinaïticus manuscripten.

Voortgaande generaties (7)

NWV voorbijgegane geslachten

Hand.14:16

verleden tijden (5)

Het kan u immers bekend zijn

(8)

Hand.24:11

Alzo gij kunt weten (6)

 

 

 

Hieronder ziet u een aantal corrupties die nog steeds te vinden zijn in de definitieve versie van de HSV 2010:

De HSV degradeert Jezus Christus:

HSV

 

SV

Heer

Luk. 13:8

Heere

Viel voor hem neer en zei: Heer zeggende: Heere...

Mat. 18:26

aanbad hem,

Viel voor hem neer, begon hem te huldigen (NWV)

 

 

Zij knielde voor hem neer

Mat. 20:20

Hem aanbiddende...

huldigde hem (NWV)

 

 

God is Geest

Joh. 4:24

God is een Geest

De HSV kopieert de NWV: Degradeert Jezus Christus:

HSV, NWV, WV (Willibrord Vertaling)

 

SV

De Eerstgeborenen van heel de schepping

Kol. 1:15

de Eerstgeborene aller creatuur

En Die komt, de Almachtige

Op. 1:8

En Die komen zal, de Almachtige

Betreffende werken en progressieve redding:

HSV

 

SV

Hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen

Rom. 3:3

hun ongelovigheid het geloof Gods tenietdoen

Betreffende religieuze tolerantie:

Dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent

Hand 17:22

dat gij in alle opzichten gelijk als godsdienstiger zijt (d.i. Bijgelovig).

Valse redeneringen afbreken

redeneringen omverwerpen (NWV)

2 Kor. 10:5

de overleggingen ternederwerpen

En Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid

Op. 11:15

Hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid

Pantheïsme en geslachtsgelijkheid:

God is Geest

Joh. 4:24

God is een Geest

Betreffende zelfhoogachting (de duivel heeft het me laten doen):

De tegenwoordige slechte wereld

Gal. 1:4

deze tegenwoordige boze wereld

Is hij een nieuwe schepping

2 Kor. 5:17

die is een nieuw schepsel

Betreffende geestelijke gaven:

Wie onderwijst, in het onderwijzen

Rom. 12:7

die leert, in het leren

Wie bemoedigt, in het bemoedigen De NWV heeft de SV lezing in Rom. 12:8, maar de HSV NIET!

Rom. 12:8 1Thes. 5:11

die vermaant, in het vermanen

Wie uitdeelt, in oprechtheid

Rom. 12:8

die uitdeelt, in eenvoudigheid

Om de heiligen toe te rusten (terechtbrengen - NWV)

Ef. 4:12

tot de volmaking der heiligen

Betreffende waarheid:

het eerste onderwijs met betrekking tot Christus

Heb. 6:1

het beginsel der LEER VAN Christus

Zij hebben de waarheid van God vervangen (verruild - NWV) door de leugen

Rom. 1:25

Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen

ten onrechte zo genoemde kennis

1 Tim. 6:20

valselijk genaamde wetenschap (dit openbaart het karakter van de huidige hogescholen en theologische universiteiten heden ten dage, inclusief die waar de vertalers van de HSV hun opleiding hebben genoten!)

Wat moet ik doen om zalig/gered te worden?

Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen (verwerven – NWV)

Luk.21:19

Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid

Geest der laatste dagen:

Graf (Sjeol - NWV)

Ps. 16:10

hel, “Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten dat Uw Heilige de verderving zie.”

Graf (Hades - NWV)

Hand. 2:27,31

hel

Opmerking: de apostolische geloofsbelijdenis leert duidelijk dat de ziel van Jezus Christus naar de hel ging.

Graf (Dood – NWV)

1Kor. 15:55

hel

Hel is een plaats van pijniging, rijk van de dood is identiek met het sheol of hades van de NWV der Jehovah Getuigen, wat wordt gedefinieerd als: “de ondergrondse plaats der doden in Griekse mythologie.“ De Assyrische Hades is een plaats van zegen met zilveren hemel genaamd, “gelukkige velden.” In de satanische New Age Beweging is Hades een intermediaire reinigingstoestand.

Sleutels van het rijk van de dood en van de dood (dood en Hades -NWV)

Op. 1:18

Ik heb de sleutels der hel en des doods.

Het rijk van de dood, (Hades – NWV)

Op. 6:8

de hel

Het graf

(nu: rijk van de dood)

Op. 20:13,14

de hel

Opmerking: het graf is hier allang verbrand, naar 2 Petrus 3:8-10, d.i. er is geen graf bij het jongste gericht!

Slaven… slaaf (idem in NWV)

Joh. 15:15; Rom. 6:16- 20

dienstknechten… dienstknecht

Als slaaf geroepen

1 Kor. 7:22

een dienstknecht zijnde

Een Christen dient uit liefde vanwege het werk wat Jezus Christus op het kruis voor hem heeft volbracht, niet gedwongen als slaaf, zie Galaten 5:13.

Zonder liefde voor het goede (letterlijk naar NWV)

2 Tim. 3:3

zonder liefde tot de goeden

Demonen (letterlijk naar NWV)

Deut. 32:6; Ps. 106:37;

duivelen

Zie verder: Mattheüs 7:22, 9:33, 34, 10:8, 11:18, 12:24, 27, 28, 17:18 e.a. Het woord “duivels“ (niet het enkelvoud, “duivel“) wordt niet gevonden in de HSV! Het wordt vervangen door het Griekse getranslittereerde woord “demon“! Het Theosofisch woordenboek definieert demon als “…het heeft een betekenis identiek aan dat van “god,“ “engel“ of “genie.“ Zelfs Vines verklarend woordenboek van bijbelse woorden definieert demon als “een mindere godheid, GOED OF SLECHT.“

Nieuwe aarde…of een “new age”/nieuwe eeuw?

Door de eeuwen heen

Luk. 1:70

van het begin der wereld

De nieuwe (wereld) orde:

beeldhouwwerken (stenen figuren – NWV)

Num. 33:52

beeltenissen (verwijzende naar het beeld van het beest in Openb. 13:15, via een BEELDSCHERM van internet, TV, I-phone o.a.)

Tot op de tijd van de betere ordening

Heb. 9:10

tot op den tijd der verbetering

Bogen zich vol eerbied neer (als NWV)

Ex. 4:31

aanbaden

Neervallen/ neerknielen (hulde brengen - NWV)

Mat.18:26, 20:20

aanbidden

Relatieve standaarden:

Mannen die met mannen gemeenschap hebben

ontuchtplegers

schandknapen

1 Kor. 6:9-10

die bij mannen liggen

 

hoereerders

ontuchtigen

De mens die God dient

2 Tim. 3:17

mens Gods

Want om Uw grote Naam hebt U Uw BELOFTE heerlijk gemaakt (woord - NWV)

Ps. 138:2

Want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt

Merkteken van het Beest:

Een merkteken..op hun rechterhand of op hun voorhoofd (NWV, ”aan”)

Op. 13:16

en merkteken…aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden

Het Nieuwe Testament wordt eruit gehaald in:

(idem NWV)

Mat. 26:28 Mar. 14:24

het bloed des Nieuwen Testaments

(idem NWV)

Luk. 22:20; 1Kor. 11:25

het Nieuwe Testament in Mijn bloed

Dienaars van het nieuwe verbond (idem NWV)

2 Kor. 3:6

dienaars des Nieuwen Testaments

Middelaar van het nieuwe verbond (idem NWV)

Heb. 9:15

Middelaar des Nieuwen Testaments

Een testament begint met de dood van de erflater, een verbond niet. Een indirecte aanval op de kruisdood van Jezus Christus (als ook ontkend in de Koran onder Moslims), en een aanval op het geschreven woord van God.

Ring in haar neus (NWV, ”neusring in haar neusgat”)

Gen. 24:47

voorhoofdsiersel op haar aangezicht

Dit doet Rebekka op een kannibaal lijken, zie ook Spreuken 11:22, hoewel ze in het O.T. een beeld is van de N.T. gemeente van Christus.

Grote vis (NWV ”reusachtige vis”)

Matt.12:40

walvis

Het Grieks woord is “ketos“: de wetenschappelijke studie van walvissen wordt heden KETOLOGIE genoemd, afkomstig van: “ketos“, walvis en “logos“: studie / woord.

Het ware motief van de HSV wordt verduisterd in:

Zulke mensen dienen… hun eigen buik… en door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen (NWV,” door vleiend gepraat en complimenteuze woorden verleiden zij de harten van de argelozen.”; NWV, ”denken dat de godvruchtige toewijding een middel tot gewin is.”)

Rom. 16:18

Dezulken dienen…hun buik; en verleiden door SCHOONSPREKEN en PRIJZEN de harten der EENVOUDIGEN

Zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. (De woorden “een bron van” worden in geen enkele Griekse tekst gevonden!

1 Tim. 6:5

Menende dat de godzaligheid een gewin is

Een Christen kan niet meer worden afgewezen door God, doch kan verwer-pelijk worden door zijn werken in Gods ogen, zoals het werk van de HSV!

Ben ik onbedreven in het spreken (LETTERLIJK overgenomen uit de NWV!)

2 Kor. 11:6

slecht ben in woorden

Paulus was zeer bedreven in spreken, getuigen zijn vele opgetekende preken in het N.T., doch slecht in de woorden die hij gebruikte: ze waren niet politiek correct-, eufemistisch genoeg, en te negatief, zoals de woorden in de SV 1637!

Het gevolg van de woordveranderingen leidt tot ketterij; ook dat wordt veranderd in de HSV:

Verderfelijke dwalingen (in 2010 veranderd in “afwijkingen” in de leer)

2 Pet. 2:1

verderfelijke ketterijen

De volgende lijst toont aan dat de HSV moeilijker woorden met meer lettergrepen gebruikt dan de SV 1637. De reden ligt in de wet op het kopieerrecht, wat stelt dat een nieuw werk genoeg dient te verschillen met een bestaand werk om als “nieuw werk“ in aanmerking te komen of een substantiële hoeveelheid nieuw materiaal dient te bevatten. Kleine veranderingen of toevoegingen van kleine substantie aan een reeds bestaand werk zullen het werk niet als een “nieuw werk“ kwalificeren met kopieerrecht. Vandaar dat alle nieuwe Bijbels de eenvoudige een- en tweelettergrepige woorden dienen te veranderen in gecompliceerde, meerlettergrepige woorden.

Compliceerder woord in de HSV of meer lettergrepen ()

 

Eenvoudiger woord in de SV 1637 of minder lettergrepen ()

Oorzaak tot struikelen (6)

(NWV “struikelblok”)

Rom. 14:13

ergernis (3)

Gerechtsgebouw (4)

Joh. 18:28

rechtshuis (2)

U bent van Christus losgeraakt (NWV,”Gij zijt gescheiden van Christus”)

Gal. 5:4

Christus is u ijdel geworden

Opmerking: “van Christus losgeraakt” impliceert dat hij vast heeft gezeten aan Christus en zijn zieleheil heeft verloren. De context in Galaten 5:4 is dat er niet van wedergeboren Christenen sprake is: deze mensen waren nooit gered.

Verstandiger (4)

(NWV,”praktisch wijzer”)

Luk. 16:8

voorzichtiger (4)

Opmerking: de kinderen van deze wereld zijn ONVERSTANDIG naar de definitie van God en de wijste mens ter wereld in het O.T., Salomo, in Spreuken 1 en Job 28:28b, “van het kwade te wijken is VERSTAND.“

Onderkleding (4)

(NWV - onderkleed)

Matt. 5:40

rok (1)

Bovenkleed (3)

(NWV – bovenkleed)

Matt. 5:40

mantel (2)

Verkwisting (3)

(NWV – verkwisting)

Matt. 26:8

verlies (2)

Legerafdeling (5)

(NWV - troepenafdeling)

Matt. 27:27

bende (2)

Smeekte (2)

(NWV - verzocht)

Mark. 5:10

bad (1)

Onderkleren (4)

(NWV-onderklederen)

Mark. 6:9

rokken (2)

Bovenkleed (3)

(NWV-bovenkleed)

Mark. 6:56

kleed (1)

Overlevering die u overgeleverd hebt (13)

(NWV-overleving die gij hebt doorgegeven)

Mark. 7:13

inzetting, die gij ingezet hebt (9)

Levensonderhoud (5)

idem in NWV

Mark. 12:44

leeftocht (2)

Menigte (3)

NWV- “scharen”, precies als de SV 1637!

Lukas 5:3

scharen (2)

Bedienen (3)

NWV – zorg dragen voor vele bezigheden

Luk. 10:40

dienen (2)

Verdeler (3)

idem in NWV

Luk. 12:14

scheidsman (2)

Zijn vermogen (4)

NWV-bezit

Luk. 15:13

zijn goed (2)

Prachtige (3)

idem in NWV

Luk. 21:5

schone (2)

Aan God gewijde geschenken

(8)

NWV, “aan de tempel opgedragen voorwerpen”

Luk. 21:5

begiftigingen (5)

Kudden (2)

NWV leest hier als de

SV 1637, “vee”

Joh. 4:12

vee (1)

Afdeling (3) idem in NWV

Joh. 18:3

bende (2)

Ongekleed (3)

NWV leest hier als de

SV 1637, “naakt”.

Joh. 21:7

naakt (1)

Opbrenst (2) idem NWV

Hand. 4:34

prijs (1)

Artemis (idem in NWV)

Hand.19:

24, 27, 28,

34, 35

Diana

Opmerking: Artemis was een plaatselijke afgod, Diana daarentegen een godin die “de gehele WERELD godsdienst bewijst“ zie Hand.19:27, hoewel het Griekse woord Artemis is, hadden de SV vertalers het inzicht en kennis van de Griekse oudheid het te vertalen met Diana. Artemis werd NIET over de gehele wereld aangebeden, de huidige Diana, “Maria,” daarentegen wel!

Tempelbewaarster (5) idem in NWV

Hand.19:35

kerkbewaarster (4)

Tempelrovers (4) idem in NWV

Hand.19:37

kerkrovers (3)

Opmerking: een volgende voortschrijdende openbaring die alleen in de

SV 1637 wordt gevonden: Diana, de koningin des hemels uit Jeremia, de Astoreth of Astarte uit het nabije en midden oosten, beter bekend als “Maria“ in de “kerk“ van Rome wordt heden in KERKEN en niet in tempels aangebeden!

Legerafdeling (5) idem in NWV

Hand.21:31

bende (2)

Het kan u immers bekend zijn

(8)

Hand.24:11

Alzo gij kunt weten (6)

Ten nadele van Paulus (7) idem in NWV

Hand. 25:3

tegen hem (3)

In overeenstemming met (7)

NWV, “maar overeenkomstig”

Rom. 2:5

naar (1)

Sloep (idem in NWV)

Hand.27:30

boot

Opgeroepen (4)

NWV-aangemoedigd (4)

1 Tim. 1:3

Vermaand (2)

Opm. vermanen is te negatief!

Waarheid van God vervangen door de leugen

NWV “verruild voor de leugen”.

Rom. 1:25

waarheid Gods veranderd in de leugen

Opmerking: De waarheid van God is Zijn woord, zie Johannes 17:17, voor Nederlanders de SV 1637, en wordt in de leugen, hier de HSV, veranderd, NIET vervangen door de leugen. Deze stelling ontmaskert de ware motieven der HSV, en wordt daarom “hertaald,“ daar de tekst in de SV 1637 TE DUIDELIJK IS.

 

        Het woord “LEREN” of “LEER” is weg vertaald door de HSV: dat wat zo IS naar Gods woord is veranderd door het neutrale onderwijzen/ onderwijs in o.a.: 1 Timotheüs 2:11-12; 3:2; 4:11, 13; 6:2; 2 Timotheüs 2:23-24; 3:10; 3:16; 4:2-3. Daar in 2 Timotheüs 3:16 leer wordt veranderd in onderwijs, dient onderwijs in de SV 1637 te verworden tot opvoeding. Dat is precies wat de huidige schoolsystemen voor hebben om zo de taak van de ouders over te nemen. Het einde van de genadetijd kenmerkt zich door de dood van echte Bijbelleer. Dat is DE VOORWAARDE om te komen tot een eenheid van alle wereldreligies. Hiermede wordt het geloof in het lichaam van Christus verwoest, zoals bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 5:12, “haar eerste GELOOF hebben teniet gedaan” (SV 1637 EN NWV!) wordt veranderd in, “dat zij hun eerste trouw hebben verloochend.” Daardoor kan een Christen kronen verliezen, maar die worden in de HSV veranderd in Olympische, vergankelijke LAUWERKRANSEN in 2 Timotheüs 2:5 en vooral in 2 Timotheüs 4:8. En dan te bedenken dat de Olympische spelen werden gehouden ter ere van de oppergod “Zeus” (“Jupiter” bij de Romeinen , de huidige “Petrus” der R.K.K.), de huidige “god” der wereld!

        “Vermanen” in 1 Timotheüs 5:1 in de SV 1637 verwordt tot “hem aansporen” in de HSV (“met aandrang toespreken” in de NWV), en bestraffen in de SV 1637 in 1 Timotheüs 5:20 verwordt tot terecht wijzen in de HSV, hetgeen het comité der HSV letterlijk heeft overgenomen uit de NWV der Jehova getuigen! Wat progressie en voortschrijdend inzicht. Wat een helderder woordkeus!

        “Verdragen” van lijden wordt “volharden” (“verduren” in NWV) in 2 Timotheüs 2:12. “Den ouders ongehoorzaam” in 2 Timotheüs 3:2 verwordt tot “ongehoorzaam aan ouderen” (veranderd in de HSV 2010 tot “hun ouders ongehoorzaam”) dit is niet meer naar de eigen ouders luisteren, iets wat reeds in Plato’s Republiek als internationaal socialisme werd gepropageerd.

 

        In 2012 is een boekwerkje uitgegeven wat uitvoerig de inhoudelijke verschillen tussen SV en HSV bespreekt alsmede de leerstellige, dogmatische consequenties van die inhoudelijke veranderingen. Te verkrijgen bij deze stichting.

 

 

Uitgave van: Bijbelgelovende Pers

 

www.sv1637.org

 

 

 

Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn
hebben de Statenvertaling 1637 als autoriteit